Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRSKÝCH, REKONDIČNÍCH A REGENERAČNÍCH SLUŽEB

Adresa provozovny: Krkonošská 134, 46841 Tanvald

Provozovatel: Lenka Marčíková

Druh činnosti: Masérské, rekondiční a regenerační služby

Provozní doba: dle objednání na tel. č.: 607143054 (po - pá)

Odpovědná osoba za provoz a hygienu: Lenka Marčíková

Osvědčení k provozované činnosti: Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost - Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví

Provozovatel vlastní zdravotní průkaz.

Provozní řád je vyvěšený na provozovně.

Zásobování vodou:

 • Provozovna je zásobována vodou z veřejného vodovodu.
 • Způsob získávání teplé vody - místním ohřevem pitné vody pomocí elektrického bojleru a průtokové ohřívací baterie.

Zajištění vhodného mikroklima:

 • Ve studiu je jedna velká hlavní místnost pro masáže a jógu, jedna malá technická místnost, která slouží i jako úklidová, a jedno WC s předsíní.
 • Větrání velké místnosti je zajištěno dvěma velkými okny, malé místnosti (technická, WC s předsíní) jsou odvětrávány nuceně ventilátory.
 • Zdrojem tepla je elektrokotel. V provozovně je teplota kontrolována týdenním termostatem od elektrokotle.
 • Osvětlení je přirozené i umělé a splňuje normu ČSN EN 124 64 -1.

Podlahy, stěny a vhodný nábytek:

 • Podlaha v celé provozovně je z lamina - omyvatelná a dezinfikovatelná.
 • Provozovna je vybavena umyvadlem (s teplou i studenou vodou), prostor kolem umyvadla je opatřen omyvatelným obkladem.

Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění:

 • Zákaz vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s výjimkou vodícího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením.
 • Služby jsou provozovány pouze na zdravých jedincích a nenahrazují léčebný proces.
 • Provozovatel seznamuje zákazníka s možnými kontraindikacemi výkonu a dalšími riziky výkonu dle charakteru poskytované služby, včetně upozornění klienta na dobu a postup, který je nutno dodržovat po ukončení poskytnuté služby.
 • Zákaz výkonů na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
 • Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují.

Používané nástroje, pomůcky a přístroje: lávové kameny a jejich ohřívač, ohřívač parafínu, silikon. baňky.

Dezinfekce:

 • 1x za měsíc dochází k obměně dezinfekčního prostředku s jinou aktivní látkou.
 • Používají se schválené dezinfekční prostředky a je dodržován návod k použití stanovený výrobcem (koncentrace, doba expozice, uložení atd).Při používání dezinfekčních přípravků jsou dodržovány zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
 • Pracovní pomůcky se po použití po každém zákazníkovi mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přípravkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.
 • Při dezinfekci lze postupovat podle § 8, přílohy č. 4, vyhl. č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Úklid:

 • Povrchy a podlahy: úklid se provádí bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně 1x denně na vlhko. Při úklidu se používají běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků.
 • Denní úklid: provozovna, hygienické zařízení, umyvadla, odpadkové koše apod. Hygienické zařízení se uklízí s použitím dezinfekčních prostředků denně.
 • Týdenní úklid: omyvatelné stěny, dveře apod.
 • Úklid 1x za 3 měsíce: sanitární úklid - okna, osvětlení apod.
 • Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou odděleně uložené od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení na polici v úklidové komoře vybavené výlevkou s přívodem teplé a studené vody.
 • Osoba odpovědná za úklid: Lenka Marčíková

Způsob zacházení s prádlem:

 • V provozovně jsou užívány ručníky látkové i papírové.
 • Čisté prádlo je uloženo odděleně od použitého do uzavřených skříněk a šuplíků.
 • Použité prádlo je uloženo do omyvatelného a dezinfikovatelného koše umístěného ve vyčleněném prostoru na provozovně.
 • Praní prádla zajišťuje provozovatelka. Převoz prádla je zabezpečen v jednorázových obalech.

Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele:

 • Provozovatel musí pečovat o tělesnou čistotu, před a po každém poskytnutí služby si myje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního přípravku.
 • K osoušení rukou jsou používány jednorázové papírové ručníky.
 • V provozovně nejsou skladovány věci a předměty nesouvisející s výkonem práce a je zde zakázáno kouřit.

Osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky:

 • Provozovatel vykonává činnost v čistém pracovním oděvu a obuvi a neopouští provozovnu v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovní doby.
 • Pracovní oděv a obuv jsou uloženy v šatní skříňce odděleně od civilního oděvu. Výměna pracovního oděvu je prováděna minimálně 1x týdně nebo ihned v případě znečištění.
 • Lékárnička první pomoci je vybavena dle charakteru poskytovaných služeb.
 • Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem je provedena dezinfekce dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
 • Nebudou používány přípravky po uplynutí jejich exp. lhůty a přípravky na lékařský předpis ani léky bez předpisu mimo očních kapek.

Malování provozovny je prováděno 1x za 2 roky, jinak bezprostředně po znečištění.

Likvidace odpadu:

 • Směsný komunální odpad se ukládá do kryté nádoby na odpadky, která se denně vyprazdňuje a dezinfikuje.
 • Likvidaci odpadu z popelnice zajišťuje svozová služba.
 • Veškeré vzniklé odpady jsou předávány oprávněné osobě.

Občerstvení není zákazníkům podáváno.

Každý zaměstnanec je povinen se seznámit s provozním řádem a dodržovat jej.

Provozní řád zpracovala: Lenka Marčíková

Datum: 1.5.2020